Reglement

REGLEMENT VOOR SPELERS EN OUDERS

 

LIDGELD

Het lidgeld bedraagt €125 van U7 tot U9

Van U10 tot U13 betaal je €150.

Het tweede kind van hetzelfde gezin krijgt €20 korting, indien het jeugdspelers betreft.

Het lidgeld dient voor 30 september 2016  betaald te worden.

U6 betalen het eerste seizoen geen lidgeld.

Ieder ander startend kind betaalt lidgeld, na een proefperiode van 1 maand. Gedurende deze periode kunnen ze enkel deelnemen aan trainingen.

Dit lidgeld omvat:

– verzekering

– Lidgeld KBVB

– (gediplomeerde) trainers

– onderhoud terreinen en accommodatie

– kledij om tijdens de match te dragen

– voetbal tijdens de trainingen

Bij het niet tijdig betalen van het lidgeld kan een trainer een speler weigeren voor de match, daar deze dan niet verzekerd is.

Eens het lidgeld betaald werd, kan dit om geen enkele reden terugbetaald worden, daar de club dan reeds overging tot engagementen waarvoor ze ook dient te betalen.

Van de ouders wordt verwacht dat zij minstens bij twee wedstrijden hulp bieden in de kantine. De trainer duidt aan tijdens welke wedstrijden dit nodig is. Onderling wisselen is natuurlijk toegestaan, zolang de hulp maar verzekerd is.

 

TRAINIGEN EN WEDSTRIJDEN

De club verwacht een engagement van iedere speler en ouder.

Daarom is een regelmatige aanwezigheid op de trainingen vereist.

Uit beleefdheid verwittigen we altijd wanneer we niet aanwezig kunnen zijn.

Studie gaat altijd voor!

Studie kan leiden tot het missen van een training, maar verwittig wel even je trainer.

Bij wedstrijden bepaalt de trainer het uur en de plaats waarop verzameld wordt.

KLEEDKAMERS

We gedragen ons steeds correct in de kleedkamer en respecteren de afspraken.

Beschadigingen of vandalisme zullen streng bestraft worden, eventueel via schadeloosstelling.

We zorgen dat we alles netjes houden!

Ook zorgen we dat we als laatste de kranen steeds dichtdraaien en de lichten doven. Dit is ieders verantwoordelijkheid!

Enkel duiveltjes worden in de kleedkamer vergezeld door een ouder.

KLEDIJ

De KBVB verplicht het dragen van beenbeschermers tijdens wedstrijden en trainingen.

Tot en met preminiemen zijn voetbalschoenen met vaste studs verplicht.

Iedere speler zorgt dat zijn voetbalkledij in goede staat is.

Oorringen, uurwerken en andere juwelen blijven in de kleedkamer.

We zorgen dat we voldoende warme kledij dragen, zeker tijdens de koudere wintermaanden.

We willen graag herkenbaar zijn als club! Daarom vragen we om naar de wedstrijden te komen in de kledij van de club, indien je die hebt.

Gelieve de kledij die je van de club krijgt ook steeds herkenbaar te maken door je naam aan te brengen.

GEDRAG

We verwachten een correct gedrag tegenover onze medespelers, scheidsrechters, trainers en publiek!

We zijn allemaal op elkaar aangewezen en maken ook allemaal wel eens een fout.

Problemen trachten we steeds in overleg met de trainer of afgevaardigde op te lossen. Lukt dat niet dan wend je je tot het bestuur.

We willen de kinderen op een speelse en prettige manier leren voetballen, doch voetbal vereist een zekere discipline!

Daarom mag de trainer de nodige inzet van de spelers verwachten. Spelers die zich niet aan de afspraken houden worden berispt!

Tijdens de training en match is de trainer baas!

Rode of gele kaarten verkregen door wangedrag tegenover medespelers, scheidsrechter of publiek kunnen door de club verhaald worden op de speler die de overtreding beging. Dit geldt enkel voor gele of rode kaarten wegens incorrect gedrag.

DRUGS, ALCOHOL, TABAK EN MEDICATIE

Het is vanzelfsprekend dat drugs, alcohol, en medicatie (tenzij op medisch voorschrift onder toezicht van een ouder) niet samengaan met sportieve activiteiten.

DE ROL VAN DE OUDERS

Ouders, vrienden en kennissen van de spelers zijn van harte welkom tijdens matchen en/of trainingen.

Ze zijn ook nodig om de aanwezigheid van onze spelers te garanderen.

Moedig alle spelers aan op een positieve manier!

Probeer geen confrontaties aan te gaan met ouders onderling of met de ouders van de tegenpartij.

DE ROL VAN DE TRAINERS

Coaching en begeleiding is de taak van de trainer, afgevaardigde en het bestuur.

De trainer bepaalt de opstelling en de speelwijze, daar hij het dichtst bij de spelers staat.

Hij kent hun voetbalkwaliteiten, hun inzet en motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de spelers.

OMGANG MET WEDSTRIJDLEIDING

We vragen met aandrang om veel begrip op te brengen voor de scheidsrechter, daar deze in de jeugdploegen vaak vrijwilligers zijn.

Aanhoudende negatieve kritiek geeft nadelen voor de ploeg en de club in het algemeen.